wstęp
więcej

Kultura ceramiki wstęgowej rytej

 
Ok. 5300-4700 p.n.e. Pierwsza kultura rolnicza na ziemiach Polski. Oprócz uprawy roli (pszenica, jęczmień, owies, bób, len) i hodowli zwierząt (krowa, owca, koza, świnia) ludność ta posiadała również szereg innych, nieznanych wcześniej, atrybutów cywilizacyjnych.

 Do najważniejszych należą: osiadły tryb życia i budowa stałych osiedli (na terenie Nowej Huty – w dzisiejszych: Mogile, Branicach, Wyciążu i Cle – powstały jedne z najstarszych na ziemiach Polski stałych osiedli o charakterze wiejskim), umiejętność wytwarzania naczyń glinianych i wypalania ich w ognisku oraz tkactwo, o czym świadczą znaleziska przęślików i ciężarków tkackich. Osiągnięcia te towarzyszyły człowiekowi przez kolejne tysiąclecia, a rolnictwo jest dla nas, do dziś, najważniejszym źródłem uzyskiwania pożywienia. Podstawowym narzędziem uprawy roli była wówczas kamienna motyczka, do ścinania zboża służył sierp z krzemiennymi ostrzami, a ziarno na mąkę mielono w kamiennych żarnach ręcznych.


 
 
AA
 
 
Kontakt